Офиси в страната за коли под наем

 АВТОМОБИЛИ ПОД НАЕМ София

Централен офис

гр. София ж.к Борово
ул. "Невестина скала" 1 А

Национален телефон :

0700 19 002

тел.: +3592 958 65 60
моб.: +359888 702 044
моб.: +359878 702 044
e-mail: val_kar@abv.bg

Офис Хасково

Коли под наем Хасково

Офис Хасково

Хасково

Бизнес сграда

"21ви век",

ет. 4, офис № 8

Национален телефон :

0700 19 002

моб.: +359 87 870 20 44
e-mail: val_kar@abv.bg

офис Стара Загора

Коли под наем, Автомобили под наем, София, Слънчев бряг, Бургас ...

офис Стара Загора

Коли под наем

"Вал & Кар"

Стара Загора

 

Национален телефон :

0700 19 002

моб.: +359878 702 044
e-mail: val_kar@abv.bg

офис Бургас

Коли под наем, Автомобили под наем, София, Слънчев бряг, Бургас ...

офис Бургас

Коли под наем

"Вал & Кар"

Бургас

 

Национален телефон :

0700 19 002

моб.: (+359) 878 400 123
e-mail: val_kar@abv.bg

Офис Пловдив

Коли под наем, Автомобили под наем, София, Слънчев бряг, Бургас ...

офис Пловдив

Коли под наем

"Вал & Кар"

Пловдив

 

Национален телефон :

0700 19 002

моб.: (+359) 878 400 123
e-mail: val_kar@abv.bg

Рент а кар в други градове

Коли под наем, Автомобили под наем Ботевград, Автомобили под наем, рент а кар Коли под наем в град София
Коли под наем, Автомобили под наем Ботевград, Автомобили под наем, рент а кар Коли под наем Летище София
Коли под наем, Автомобили под наем Ботевград, Автомобили под наем, рент а кар

Рент а кар в град Пловдив

Коли под наем, Автомобили под наем Ботевград, Автомобили под наем, рент а кар Коли под наем Летище Пловдив
Коли под наем, Автомобили под наем Ботевград, Автомобили под наем, рент а кар Коли под наем в град Варна
Коли под наем, Автомобили под наем Ботевград, Автомобили под наем, рент а кар Коли под наем летище Варна
Коли под наем, Автомобили под наем Ботевград, Автомобили под наем, рент а кар Коли под наем в град Бургас
Коли под наем, Автомобили под наем Ботевград, Автомобили под наем, рент а кар Коли под наем летище Бургас
Коли под наем, Автомобили под наем Ботевград, Автомобили под наем, рент а кар Коли под наем Стара Загора
Коли под наем, Автомобили под наем Ботевград, Автомобили под наем, рент а кар Коли под наем Нова Загора
Коли под наем, Автомобили под наем Ботевград, Автомобили под наем, рент а кар Коли под наем в Старозагорски минерални бани
Коли под наем, Автомобили под наем Ботевград, Автомобили под наем, рент а кар Коли под наем в град Хасково
Коли под наем, Автомобили под наем Ботевград, Автомобили под наем, рент а кар Хасковски минерални бани
Коли под наем, Автомобили под наем Ботевград, Автомобили под наем, рент а кар Рент а кар Раднево
Коли под наем, Автомобили под наем Ботевград, Автомобили под наем, рент а кар Коли под наем Гълъбово
Коли под наем, Автомобили под наем Ботевград, Автомобили под наем, рент а кар Коли под наем Кърджали
Коли под наем, Автомобили под наем Ботевград, Автомобили под наем, рент а кар Коли под наем в Казанлък
Коли под наем, Автомобили под наем Ботевград, Автомобили под наем, рент а кар Коли под наем Чирпан
Коли под наем, Автомобили под наем Ботевград, Автомобили под наем, рент а кар Коли под наем в Пазарджик
   
Договор за наемане на автомобил в България - Вал и Кар Рент а кар. Условия за наемане, наемни условия за коли под наем. 

 

телефон за резервации на коли под наем: 0700 19 002

КОЛИ ПОД НАЕМ >> Договор за наемане

Наемни условия

Коли под наем, Наем на коли, автобуси, каравани. Rent a Car  в София, Варна, Пловдив, Бургас, Русе, Плевен, Велико Търново и др. Автомобили под наем 1. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ

  1.1 МПС се дава на НАЕМАТЕЛЯ в добро състояние със задължителното оборудване, изисквано от органите на КАТ, отразено в двустранно подписан приемателно-предавателен протокол, неразделна част от договора, при условията на който става и връщането на автомобила. Наемателят се задължава да върне автомобила с всички предадени му документи в уговорения срок и място в същото състояние, удостоверено в приемателно-предавателен протокол.

  1.2 При неспазване срока на връщане на автомобила от наемателя, той се задължава да уведоми наемодателя не по-късно от уговорения час. За допълнителния срок за ползване наемателят дължи уговорената с настоящия договор дневна цена. При забава повече от два дни, наемателят се задължава да сключи нов договор.

  1.3 Неизпълнение на задължението за връщане на наетото МПС от наемателя за повече от 24 часа от датата на изтичане на уговорения срок, без да е уведомил наемодателя се счита за присвояване и наемодателят уведомява компетентните органи, като си запазва и всички права по този договор.

  1.4 При предсрочно връщане /преди датата на изтичане на договора/ на наетото МПС от Наемателя, "Вал и Кар" не дължи сумата за наем за останалия период от договора. Изключения се правят за периоди над 10 дни, като услугата се таксува според тарифата за по-малкия брой дни, а Наемателят получава 50% от разликата между двете крайни цени /цената по договор и новоизчисленията/. От 01.07 до 31.08 не се предвижда възможност за възстановяване на сума, поради неизползвани наемни дни!

Коли под наем,  Наем на коли, автобуси, каравани. Rent a Car в София, Варна, Пловдив, Бургас, Русе, Плевен, Велико Търново и др. Автомобили под наем в България, рент а кар, Car Rental in Bulgaria: Sofia, Varna, Bourgas, Plovdiv. Коли под наем, лизинг 2. ЩЕТИ, ЗАГУБИ, КРАЖБИ И ДР.

Наетият от Вас автомобил е застрахован!

2.1 При щети, загуби или кражби на автомобила или части от него, както и при пожар или счупване на стъкло, наемателят се задължава незабавно да уведоми наемодателя и застрахователя за настъпилото събитие

2.2 При кражба или щета, наемателят се задължава да предприеме следните действия:

а/ Незабавно /не по-късно от 12 часа от установяване на кражбата/ да уведоми застрахователя или "Вал и Кар" на тел. +359 2 958 65 60, +359878 70 20 44 или 0700 19 002

б/ Да документира кражбата или щетата в районното полицейско управление по място на извършването или органите на КАТ и да вземе документ от полицията /КАТ/, удостоверяващ събитието.

в/ при кражба на автомобила, да представи в бюрото на “Вал и Кар” регистрационния талон и ключовете на автомобила.

г/ наемателят дължи пълно обезщетение на наемодателя, когато виновно, по невнимание или небрежност е причинил технически щети по наетото МПС, както и в следствие на "прегряване" на двигателя, което се счита за шофьорска небрежност. Прегряването на двигателя се оценява на стойност между 1000 и 3000 евро, в зависимост от вида на автомобила.

д/ нанесени щети по гуми, джанти, тасове, долната част на автомобила и челно стъкло в повечето случаи не се тълкуват като застрахователно събитие и са изцяло за сметка на наемателя

е/ при нанесени щети по автомобила, в следствие на ПТП, настъпило по вина на наемателя, независимо от пълното каско, наемателят дължи на наемодателя обезщетение за пропуснати ползи и нанесени щети до размера на отговорността, упоменат в тарифата на "Вал и Кар".

При нанесени щети по автомобила, в следстие на ПТП наемодателя начислява такса за административно обслужване при завеждане и отстраняване на щети с минимален размер от 50 € ( 100 лева ) без ДДС.

ж/ при констатирани дребни липси, щети, кражби, повреди на стойност до 50 евро, "Вал и Кар" не се ангажира със завеждане на застрахователни документи, поради икономическа неизгодност и стойността им е изцяло за сметка на клиента!

Не оставяйте регистрационния талон и други документи в автомобила. В противен случай всички застраховки, ще бъдат невалидни!

 

2.3 Отговорността, по отношение на щети на трети лица, ако е причинена виновно от наемателя се поема от него и той дължи сумата, изплатена по застраховка “Гражданска отговорност” от застрахователната организация, в рамките на общия давностен срок, ако е уважен регресния иск на застрахователя по чл. 19 от Наредбата за задължителното застраховане.

2.4 При загубване, унищожаване или кражба на талон с документи, ключ или номера на автомобила, наемателят заплаща неустойка в размер на дължимата наемна цена за автомобила за срок от пет дни, както и разходите по възстановяване на липсващите или повредени гореупоменати принадлежности.

 

Коли под наем, наем на коли, автобуси, микробуси, Rent a Car, София, Варна, Пловдив, Бургас, Русе, Плевен, Велико Търново, автомобили под наем, България, рент а кар, Car Rental, Bulgaria, Sofia, Varna, Bourgas, Plovdiv, кола под наем, джип, suv, лимузина3. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1 Наемната цена за автомобила се определя на база цената за ползване за един ден, определена в тарифа, неразделна част от договора, съобразно наемния период. Тя се заплаща при получаване на автомобила и подписването на приемателно-предавателния протокол.

3.2 Наемателят се задължава да заплати депозит в размера, посочен в тарифата на "Вал и Кар". След връщане на автомобила, депозитът се освобождава. При констатирани дребни липси, щети, кражби или повреди, ако наемателят не предостави протокол или служебна бележка от МВР, както и в случай, че автомобилът се върне без гориво или с по-малко от договореното в приемателно-предавателния протокол количество, стойността им се удържа от депозита.

Липсващо гориво се заплаща от наемателя по дневната цена за литър гориво и еднократна такса от 10€ (20 лева).

Автомобили под Наем, Rent - a - Car, Рент а кар, Рентакар, София, Пловдив, Варна, Бургас, Лимузини, Автомобили, автомобил под наем, Автомобил, Шофьор, Коли под Наем, кола под наем, Автомобил под наем, Рент а Кар, Рент-а-Кар, rentacar, Летище София, Летище Пловдив, Летище Варна, Летище Бургас, Лимузина за Сватба, Автомобил под Наем за Чужбина, Sofia Rent a Car, Varna Rent-a-Car, Plovdiv Rent a Car, rentacar, Hire a Car Bulgaria, Hire-a-car Bulgaria 4. ОТГОВОРНОСТ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

  4.1 Наемодателят се задължава да предаде МПС на наемателя със задължителното оборудване по ЗДП /аптечка, триъгълник, пожарогасител, крик, ключ за гуми, резервна гума, светлоотразителна жилетка/

  4.2 Наемодателят се задължава да заплати разходи по закупуване на консумативи и отстраняване на дребни дефекти на наемателя, само ако са направени със съгласието на наемодателя и предоставяне на официален документ /фактура на името на "Вал и Кар"/

  4.3 Наемодателят отговаря за щети, причинени на наемателя или трети лица, в резултат от техническа неизправност на предоставения автомобил, установена от независима авто-техническа експертиза, която е за сметка на виновната страна по договора.

 4.4 Наемодателят не носи отговорност за некачествени горива и дефекти, възникнали в следстие от тях! Всички разноски по извършване на ремонтите , репатриране и др. са изцяло за сметка на наемателя. Не се полага замяна на автомобила в този случай . Моля, зареждайте автомобилите само на хубави големи бензиностанции ( избягвайте малки, невдъхващи доверие и невзрачни бензиностанции ) .

Моля, взимайте касови бележки за заредените горива. Те ще Ви послужат за доказване на събитието и в съда. Съдебните дела се водят в този случай от наемателя.

Автомобили под Наем. Директен контакт с повече от 230 фирми предлагащи автомобили под наем. Автомобили под наем София,5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА НАЕМАТЕЛЯ

  5.1 Наемателят е длъжен:

  а/ да ползва автомобила по предназначение и да го стопанисва с грижата на добър стопанин

  б/ да следи нивото на масло, вода, антифриз, спирачна течност

  в/ при настъпване на злополука, щета или повреда да предприеме всички необходими мерки за спасяване, ограничаване и/или намаляване щетите на наетото МПС

  г/ в случай на злополука или щета на МПС да спази изискванията на ЗДП и Правилника за неговото приложение относно съставяне на протоколи и други документи.

В срок от 24 часа от настъпване на щетата /злополуката, но не по-късно от изтичане на срока на договора, наемателят уведомява наемодателя за това, като съобщава всички факти, обстоятелства и данни /имена на свидетели и др.п./ във връзка с нея, както и да окаже пълно съдействие на наемодателя и застрахователната компания за изясняване на инцидента и нанесените щети

  5.2 Наемателят няма право:  

а/ да използва автомобила за теглене на друго МПС или ремаркета, както и да участва в състезания, обучения, тренировки, изпитания; да пренася едри, насипни и др.товари

б/ да управлява автомобила в пияно състояние или след употреба на наркотици или упойващи медикаменти

в/ да преотстъпва автомобила на трети лица или да го ползва за задгранични пътувания, без изричното позволение на наемодателя ( освен в случаите, в които е договорено предварително с наемодателя ).

  5.3 Наемателят трябва да притежава редовно удостоверение за правоуправление на МПС, със стаж над три години и навършена 21 годишна възраст

  5.4 Нарушаване на клаузите на т.5.1-5.3, в резултат на което са нанесени щети, изключва всички застраховки и се дължи пълно обезщетение на “Вал и Кар”.

  5.5 Наемателят дава съгласие, личните му данни, описани в договора да се ползват за търсене на наказателна и гражданска отговорност.

  5.6 С подписванвто на настоящият Договор за наем на автомобил, наемодателят дава съгласието си всички глоби и такси, наложени по наказателни постановления и актове срещу него, в периода на наем на автомобила, за извършени нарушения по ЗДП и ППЗДП постановени от органите на КАТ, да бъдат заплатени от Наемодателя чрез теглене на суми от неговата страна от кредитната карта и/или депозита на Наемодателя по настоящият договор.

5.7 За извършени плащания по т. 5.6 Наемодателя се задължава да уведоми Наемателя писмено за извършеното действие в срок от 3 дни от датата на получаване на съответното наказателно постановление или акт в офиса на "Вал и Кар" ЕООД.

5.8 Във връзка с т. 5.6 Наемодателя запазва правото си , при освобождаването на депозита, да задържи сумата от 20.00 до 500.00 € от сумата на депозита или кредитната карта на Наемателя, за срок не по-дълъг от 30 дни, считан от датата на издаване на колата по договора и в съответствие със сумата по на наказателното постановление или акт.

 

Автомобили под Наем, Rent - a -Car, Рентакар, София, Пловдив, Варна, Бургас, Лимузини, Автомобили, автомобил, Наемане Шофьор, Коли под Наем, Кола под Наем, Автомобил под Наем, Рент а Кар, Рент-а-Кар Благоевград, Бургас, Reantacar Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана,Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, Rentacar София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол, Летище София, Летище Пловдив, Летище Варна, Летище Бургас, Лимузина за Сватба, Автомобил под наем за Чужбина, rentacar, Hire a Car Bulgaria, Hire-a-car Bulgaria, 6 . ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  6.1 Всички изменения и допълнения на договора, както и всички документи, отразяващи изпълнението му са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощени представители на страните

  6.2 Всички спорове по сключване, изменение, изпълнение или прекратяване на договора се решават, чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие – от компетентния съд

  6.3 За всички неуредени и произтичащи от договора случаи, се прилагат разпоредбите на чл.228-239 от ЗЗД, ЗДП и останалите нормативни актове от действащото законодателство, уреждащи взаимоотношенията между страните.

Връщане нагоре

 

 

Партньори

 

Рент а кар в зимните курорти

Коли под наем в Банско, Автомобили под наем Банско, Рент а кар в България. Банско евтина кола под наем - икономичен клас, компактна кола, джип рент а кар Автомобили под наем в Боровец
Коли под наем в Банско, Автомобили под наем Банско, Рент а кар в България. Банско евтина кола под наем - икономичен клас, компактна кола, джип рент а кар Автомобили под наем в Пампорово
Коли под наем в Банско, Автомобили под наем Банско, Рент а кар в България. Банско евтина кола под наем - икономичен клас, компактна кола, джип рент а кар Автомобили под наем в Банско

Рент а кар в други градове

Коли под наем, Автомобили под наем Ботевград, Автомобили под наем, рент а кар Автомобили под наем Харманли
Коли под наем, Автомобили под наем Ботевград, Автомобили под наем, рент а кар Коли под наем в Хисаря
Коли под наем, Автомобили под наем Ботевград, Автомобили под наем, рент а кар Автомобили под наем в Мелник
Коли под наем, Автомобили под наем Ботевград, Автомобили под наем, рент а кар Рент а кар в Благоевград
Коли под наем, Автомобили под наем Ботевград, Автомобили под наем, рент а кар Коли под наем в Ботевград
Коли под наем, Автомобили под наем Ботевград, Автомобили под наем, рент а кар Рент а кар Димитровград
Коли под наем, Автомобили под наем Ботевград, Автомобили под наем, рент а кар Коли под наем в Плевен
Коли под наем, Автомобили под наем Ботевград, Автомобили под наем, рент а кар Коли под наем в Сливен
Коли под наем, Автомобили под наем Ботевград, Автомобили под наем, рент а кар Коли под наем в Ямбол
Коли под наем, Автомобили под наем Ботевград, Автомобили под наем, рент а кар Рент а кар Капитан Андреево
Коли под наем, Автомобили под наем Ботевград, Автомобили под наем, рент а кар Коли под наем Симеоновград
Коли под наем, Автомобили под наем Ботевград, Автомобили под наем, рент а кар Коли под наем в Велико Търново
Коли под наем, Автомобили под наем Ботевград, Автомобили под наем, рент а кар Коли под наем в Габрово
Коли под наем, Автомобили под наем Ботевград, Автомобили под наем, рент а кар Евтини коли под наем във Велинград
Микробуси и автобуси под наем

 

 

 

договор за наемане на коли под наем в България